fbpx

Verkoopvoorwaarden

mei 2020

ARTIKEL 1: PREVENTIE
De GUILTEA Online Shop is exclusief gereserveerd voor mensen ouder dan 18 jaar.

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid. Met mate consumeren.

ARTIKEL 2: DE ONLINE WINKEL
De GUILTEA Online Shop is toegankelijk op het internetadres www.guiltea.be.

Het commerciële aanbod van GUILTEA omvat alle producten die in de online winkelcatalogus worden gepresenteerd.

De Online Shop vermeldt de essentiële kenmerken van elk product, de prijs, het bedrag van de bezorgkosten en de bezorgmethoden.

ARTIKEL 3: ALGEMEEN
Elke bestelling die door een koper in de online winkel wordt geplaatst, is onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document, met name de algemene aankoopvoorwaarden van de koper

Alle clausules en voorwaarden die in strijd zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden op de inkooporders en meer in het algemeen op elke vorm van correspondentie die van de koper afkomstig is, worden geacht ongeschreven te zijn en hebben geen contractuele waarde tussen de partijen. Van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GUILTEA.

De producten worden beschreven door de informatie op de technische fiches.

De informatie in catalogi, prospectussen, advertenties, mededelingen of andere GUILTEA-documenten wordt uitsluitend ter informatie gegeven en is niet bindend voor GUILTEA, die deze op elk moment kan wijzigen.

De foto’s van de productfiches worden alleen ter illustratie gegeven, het product kan afwijken van wat wordt weergegeven. De informatie op de foto’s bindt GUILTEA niet, die ze op elk moment kan wijzigen.

GUILTEA behoudt zich het recht voor om onbedoelde materiële fouten of omissies in deze Voorwaarden en in elk ander contractueel document te corrigeren.

ARTIKEL 4: BESTELLING
Alle bestellingen moeten worden gedaan via de online winkel door op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken. De bestelling is pas definitief wanneer de koper achtereenvolgens de verplichte informatie heeft ingevuld in de secties “Identificatie”, “Uw contactgegevens invoeren”, “Keuze van transportwijze” en “Keuze van betalingswijze”.

De bestelling wordt door GUILTEA bevestigd door een e-mail naar de koper te sturen.

Elke bestelling in de online winkel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden waarvan de koper erkent dat hij deze gelezen heeft, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

De koper gaat ermee akkoord achttien jaar oud te zijn op de datum van de bestelling.

In het geval van niet-naleving van deze voorwaarden door de koper, behoudt GUILTEA zich het recht voor om de lopende bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren of leveringen van goederen op te schorten.

ARTIKEL 5: BESCHIKBAARHEID VAN VOORRADEN
De producten worden aangeboden en geleverd binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

In het geval dat het bestelde product niet beschikbaar is, informeert GUILTEA de koper en zal de koper leveren zodra de voorraad wordt aangevuld.

ARTIKEL 6: GELDIGHEID VAN DE BESTELLING
GUILTEA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om legitieme redenen en meer in het bijzonder wanneer de bestelde hoeveelheden, door middel van een of meer bestellingen, abnormaal hoog zijn in vergelijking met de hoeveelheden die gewoonlijk door kopers als consumenten worden besteld.

ARTIKEL 7: PRIJS
De koper is verplicht de prijs te betalen op het moment van bestellen in de online winkel.

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen, exclusief bezorgkosten, die staan ​​aangegeven op de online shop.

De gefactureerde prijzen van de producten zijn die welke in de online winkel verschijnen op de datum van de bevestiging van de bestelling door de koper.

GUILTEA behoudt zich het recht voor om de prijzen die van kracht zijn in de Online Shop op elk moment te wijzigen. De prijswijziging is automatisch van toepassing op de datum van publicatie van de prijswijziging in de online winkel.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn uitsluitend betaalbaar in euro.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
GUILTEA behoudt het volledige eigendom van de producten tot volledige betaling van hun prijs, in hoofdsom en rente, door de koper.

Tot hun volledige betaling stemt de koper ermee in de onbetaalde producten niet door te verkopen, ze niet te onteigenen en alle maatregelen te nemen zodat deze producten in de staat blijven waarin ze zijn afgeleverd en dat ze geïndividualiseerd blijven als eigendom van GUILTEA.

ARTIKEL 9: LEVERINGSKOSTEN
Bezorgkosten zijn gratis vanaf 30 € aankopen inclusief belasting, enkel voor bezorgadressen in België. Ze worden aangeboden vanaf 100 € aankoop inclusief belasting, voor afleveradressen in Duitsland, Nederland, Fra

nce, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Luxemburg.

GUILTEA behoudt zich in elk geval het recht voor om aan de koper een transporteur en bezorgkosten op te leggen, vanwege de bijzonderheid van de producten.

“Zeldzaamheid” Producten zoals hierboven gedefinieerd, worden door hun hoge waarde en hun (bijna) onvervangbare aard, automatisch verzonden met een Premium transportmiddel, naar keuze van GUILTEA. De bezorgkosten zijn voor de koper volgens dezelfde procedure als de standaard bezorgkosten.

ARTIKEL 10: BETALING
De koper heeft de mogelijkheid om door te gaan met de betaling van zijn bestelling op verschillende manieren:

door overschrijving op de bankrekening van GUILTEA.
De bankoverschrijving moet binnen 10 werkdagen na het plaatsen van de bestelling worden gedaan.

Als de bankoverschrijving na deze periode niet wordt ontvangen, wordt de bestelling geannuleerd.

per bankkaart (Carte Bleue, Visa, Mastercard, American Express) via de online services die door PayPal worden aangeboden.
GUILTEA behoudt zich het recht voor om de beschikbare betalingsmiddelen op elk moment te wijzigen.

ARTIKEL 11: EVALUATIE VAN DE SITE
Aankopen in de winkel www.guiltea.be bieden de koper de mogelijkheid om zijn koopervaring te evalueren. Door middel van twee tevredenheidsvragenlijsten die tot doel hebben de kwaliteit van de dienstverlening aan de koper tijdens zijn aankoop te meten, kan de koper zijn persoonlijke ervaring delen.

Een gedeeltelijke of geen reactie op deze tevredenheidsvragenlijst heeft geen invloed op de voortgang van de bestellingen en de verwerking ervan.

ARTIKEL 12: VERKOOP VOOR EXPORT
Bij levering aan een ander land dan België wordt de koper beschouwd als importeur van het / de betrokken product (en).

Bij levering aan een ander land dan dat van de Europese Unie of de DOM-TOM, wordt de prijs van de producten automatisch zonder belasting berekend.

Alle te betalen lokale belastingen, lokale belastingen, douanerechten of andere diensten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de koper. Het is aan de koper om alle formaliteiten uit te voeren en alle autorisaties te verkrijgen die nodig zijn voor de aankoop van producten van lokale autoriteiten en ervoor te zorgen dat de producten voldoen aan lokale wet- en regelgeving.

GUILTEA adviseert kopers om voorafgaand aan elke bestelling in The Online Store te informeren naar deze verplichtingen bij de bevoegde lokale autoriteiten.

ARTIKEL 13: HERROEPINGSRECHT VAN DE KOPER
a) HERROEPINGSRECHT

De koper heeft een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van reden.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper zijn beslissing kenbaar maken door middel van een duidelijke en nauwkeurige verklaring, zonder enige dubbelzinnigheid.

De intrekkingsverklaring moet de volgende verplichte informatie bevatten: naam van de koper, geografisch adres en, indien van toepassing, telefoonnummer en e-mailadres. Indien het product is ontvangen door een andere derde dan de koper, dient deze laatste in de intrekkingsverklaring de contactgegevens van deze derde te vermelden.

De aangifte kan op elke manier worden gedaan:

– Postadres – GUILTEA SRL -, Sigebertstraat Gembloux 10/102, 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

– E-mail naar mehdi.mbarek@guiltea.be

Na ontvangst zal GUILTEA de koper onverwijld een bevestiging van ontvangst van de herroeping op een duurzame drager mededelen.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor geopende flessen.

INWERKINGTREDING In geval van uitoefening van het herroepingsrecht door de koper, zal GUILTEA de koper alle betaalde bedragen terugbetalen uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst door GUILTEA van de beslissing van de koper om in te trekken, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14 b) hierboven.
De koper stemt ermee in de ontvangen producten onverwijld, zo nodig uiterlijk veertien (14) dagen na de kennisgeving van de herroepingsverklaring aan GUILTEA te retourneren. De herroeping is pas effectief na het retourneren van de producten aan GUILTEA voor het verstrijken van de periode van veertien (14) dagen.

De bestelling moet door de koper worden geretourneerd naar het volgende adres:

GUILTEA SRL

Sigebertstraat Gembloux 10/102,

1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

België

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper. Deze kosten variëren naargelang het gewicht van het pakket en worden geschat op een maximum van ongeveer 50 euro in België en voor bestellingen in het buitenland. GUILTEA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuistheid van de geschatte verzendkosten.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER
De koper is aansprakelijk in geval van waardevermindering van het product of de verpakking als gevolg van andere handelingen dan nodig is om de aard, kenmerken en goede staat van het product vast te stellen.

b) TERUGKEER EN TERUGBETALING VOOR NIET-CONFORMITEIT:

In geval van levering aan de koper van een niet-conform of defect product, kan de koper het artikel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de levering van GUILTEA retourneren door de onderstaande procedure te volgen en toegankelijk te maken op de website.

De koper moet zijn voornemen kenbaar maken om een ​​artikel per e-mail terug te sturen naar de klantenservice van GUILTEA via de site.

Om van de terugbetaling te kunnen genieten, zal de klant, in de originele verpakking van de artikelen, terugkeren naar het volgende adres:

GUILTEA SRL

Sigebertstraat Gembloux 10/102,

1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

België

Zodra de controle van de geretourneerde artikelen is uitgevoerd, verbindt GUILTEA zich ertoe om de koper zo snel mogelijk terug te betalen op de bankrekening of de betaalrekening van de koper die is gebruikt voor de betaling van de artikelen.

ARTIKEL 14: LEVERING EN VERZENDINGSVOORWAARDEN
Alle bestellingen worden verwerkt door de internetklantenservice van GUILTEA van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen. De verwerking van de bestelling vindt plaats:

de dag van online betaling van de bestelling in de online winkel, in het geval van betaling met een bankkaart of Amex (transactie geaccepteerd door de online betalingsoplossing van Dalenys);
de dag van online betaling van de bestelling in de online winkel, in het geval van een betaling via Paypal (transactie geaccepteerd door de online betalingsoplossing van Paypal);
de dag van ontvangst van de overschrijving in geval van betaling via overschrijving.
Bestellingen worden dan verzonden van maandag tot en met vrijdag, behalve op feestdagen, binnen twee tot drie werkdagen vanaf de dag dat de bestelling is verwerkt.

Deze verzendtijden kunnen worden verlengd tijdens periodes van hoge activiteit of in geval van een uitzonderlijke sluiting. Bijvoorbeeld: Kerstmis, Vaderdag, jaarlijkse sluiting, inventaris.

Een e-mail ter bevestiging van de verzending van de bestelling wordt naar de koper gestuurd op de dag van de daadwerkelijke verzending van de bestelling.

De levertijd (vanaf de ingangsdatum van verzending van de bestelling) voor afleveradressen in België is 24 uur bij Bpost.De levering wordt gevolgd op de website van deze vervoerder, via link in de door GUILTEA verzonden e-mail.

In ieder geval kan de koper zijn herroepingsrecht doen gelden op de wijze voorzien in artikel 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper vanaf de levering verantwoordelijk wordt voor de producten, waarbij de levering de risico-overdracht op kosten van de koper met zich meebrengt.

De levering geschiedt door de levering van de producten aan de Koper, met uitzondering van het geval dat de Koper GUILTEA een andere vervoerder zal aanwijzen dan die welke door GUILTEA wordt aangeboden.

ARTIKEL 15: LEVERINGSFOUT / DEFECT
In geval van levering van een artikel dat niet overeenkomt met de bestelling van de koper, of van een defect in verband met transport, kan de klant het artikel binnen 15 dagen na ontvangst van GUILTEA retourneren door de onderstaande procedure te volgen. ..

Om te kunnen profiteren van de ruil of terugbetaling van het artikel, zal de klant, in de originele verpakking van het artikel, terugkeren naar het volgende adres:

GUILTEA SRL

Sigebertstraat Gembloux 10/102,

1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve

België

Eenmaal uitgevoerd, de verificatie van de geretourneerde artikelen, verbindt GUILTEA zich ertoe de klant zo snel mogelijk te ruilen of terug te betalen naar de keuze van de laatste; in geval van terugbetaling zal het worden overgemaakt op de bankrekening of betaalrekening van de Klant die wordt gebruikt voor de betaling van de Artikelen.

ARTIKEL 16: PRODUCTGARANTIE
De verkochte producten komen materieel overeen met de specificaties die door de Online Shop aan de koper worden gepresenteerd wanneer ze worden gebruikt in strikte overeenstemming met de functies waarvoor ze zijn verkocht. Tenzij wettelijk anders bepaald, kan de verantwoordelijkheid van GUILTEA in geen geval het bedrag van de waarde van de gefactureerde goederen overschrijden.

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De site www.guiltea.be en elk van de elementen waaruit het bestaat (zoals handelsmerken, domeinnamen, teksten, bomen, animatiesoftware, afbeeldingen, foto’s, illustraties, verpakkingen, diagrammen, logo’s, geluiden en muziek) zijn eigendom exclusief GUILTEA of derden die GUILTEA naar behoren gemachtigd hebben om deze elementen te exploiteren, die alleen bevoegd is om de gerelateerde intellectuele eigendomsrechten te exploiteren.

Geen enkel element van de site mag geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUILTEA.

Het gebruik van de gehele of een deel van de www.guiltea.be-site, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan voor persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden is ten strengste verboden.

ARTIKEL 18: HYPERTEXT-LINKS EN OPMERKINGEN
Het creëren van hyperlinks naar de site www.guiltea.be is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van GUILTEA, die op elk moment kan worden ingetrokken.

GUILTEA wijst elke verantwoordelijkheid af (met name redactionele) met betrekking tot de toegang tot de sites – en hun inhoud – met een hyperlink naar of op de site www.guiltea.be

GUILTEA behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen die door een gebruiker en / of een koper op de site www.guiltea.be zijn gepubliceerd, te verwijderen.

ARTIKEL 19: TOEGANG TOT DE ONLINE WINKEL
GUILTEA behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de online winkel en op de website www.guiltea.be.

GUILTEA wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de site www.guiltea.be, het optreden van bugs of enige schade als gevolg van frauduleuze handelingen van derden (met name door inbraak) van de site www .guiltea.be

ARTIKEL 20: LIBERATORIUM OMSTANDIGHEDEN
GUILTEA wordt van haar verplichtingen ontheven door het optreden van overmacht, toevallige gebeurtenissen of feitelijke handelingen van de prins.

ARTIKEL 21: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
GUILTEA verbindt zich ertoe, in het kader van haar activiteiten en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk en in Europa, om de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten te waarborgen, evenals om te respecteren hun privacy.

Voor meer informatie over het persoonlijke gegevensbeleid kan de koper verwijzen naar de sectie “Persoonlijke gegevensbeleid” van GUILTEA. Dit beleid informeert u over hoe GUILTEA, haar onderaannemers en mogelijke partners uw persoonlijke gegevens verwerken.

Dit beleid is met name van toepassing op klanten en gebruikers van aanbiedingen en diensten en op sitebezoekers.

ARTIKEL 22: COOKIES
Mogelijk moet GUILTEA een cookie op de computer van de gebruiker plaatsen. Een cookie identificeert de gebruiker niet; Anderzijds legt het informatie met betrekking tot de navigatie van zijn computer vast op de site www.guiltea.be (geraadpleegde pagina’s, datum en tijd van consultatie, enz.) die GUILTEA kan lezen tijdens volgende bezoeken van de internetgebruiker. GUILTEA biedt daarom internetgebruikers aan om hun navigatie te vergemakkelijken door informatie over de navigatie van hun computer op te slaan op de www.guiltea.be site, in het bijzonder hun verbindingsparameters op hun account.

De cookie bevat de informatie die de internetgebruiker aan GUILTEA heeft meegedeeld. Zo hoeft de gebruiker bij zijn volgende bezoek het voorgestelde formulier niet opnieuw in te vullen.

GUILTEA informeert de internetgebruiker dat ze zich kunnen verzetten tegen de registratie van “cookies” door hun browser voor dit doel te configureren. .

ARTIKEL 23: CONTACT
Voor elke vraag bedanken we internetgebruikers en / of kopers voor het verzenden van een bericht naar GUILTEA door hun verzoek in te vullen in het speciale gedeelte van het gedeelte “Contact” dat toegankelijk is op alle pagina’s van de online winkel.

De contactgegevens van GUILTEA zijn ook beschikbaar op alle online winkelpagina’s in de sectie

“Wie zijn we ?”.

ARTIKEL 24: AFWEZIGHEID VAN STILZEGGEN
Het feit dat een van de partijen op geen enkel moment een voorrecht uitoefent dat wordt erkend in deze algemene verkoopvoorwaarden, met name om de verkoopovereenkomst niet te beëindigen of uit te oefenen dit voorrecht met vertraging, of om de uitvoering van een bepaling van de Algemene Verkoopvoorwaarden niet te eisen, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een uitdrukkelijke of stilzwijgende afstand van deze Partij, noch als het recht om dit voorrecht uit te oefenen in de toekomst, noch op haar recht om de nauwgezette uitvoering van de verbintenissen die de andere partij is aangegaan, te verplichten tot het nemen van maatregelen of vorderingen die zij kan hebben met betrekking tot het niet nakomen van haar verplichtingen door de andere partij, noch mogelijk zijn recht om dit contract te beëindigen wegens schending van dezelfde of een andere aard.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTSGEBIEDEN
Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van alle andere rechten, die met name voortvloeien uit het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 betreffende de internationale verkoop van goederen.